Esta web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio y generar estadísticas de uso.
Al continuar con la navegación entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies.

logo ecovidrio | reciclaje de envases de vidrio
Logo Whatsapp verde Icono copiar url
Url copiada en el portapapeles

Iniciatives mediambientals en el CCEE JOAN XXIII

Baleares

Nombre del creador:
CCEE JOAN XXIII
Temática:
reciclaje, educación medioambiental, sostenibilidad y consumo responsable
Etapa:
4º trimestre 2023
56 apoyos

Resumen de la iniciativa:

En el Projecte Educatiu de Centre (PEC) del Centre Concertat d’Educació Especial Joan XXIII d’Inca, un dels trets d’identitat a tenir present és: Relació amb el medi, on l’objectiu principal és conèixer allò que ens envolta, aprendre a valorar-lo i respectar-lo, tot fomentant el respecte al medi ambient, facilitant el coneixement de la realitat natural que ens envolta i educant a l’alumnat en la cura i la millora de l’entorn vital, material i ecològic. Per això, portem a terme diverses iniciatives sostenibles. Aquestes iniciatives promouen l’educació ambiental, tot facilitant l’adquisició d’hàbits i actituds saludables i sostenibles. A continuació detallem les iniciatives que es posen en pràctica en el centre escolar:

Hort Escolar Ecològic. L’alumnat experimenta sensacions tàctils, manipula i té contacte directe amb la natura, reconeix i participa en les diferents tasques que es realitzen a l’hort, utilitza distintes eines i materials de l’hort, identifica les característiques principals de les plantes… En aquestes activitats de l’hort escolar, l’alumnat participa activament en el procés de sembra, cura i collita de les plantes, fent que l'aprenentatge sigui més significatiu.

Galliner. L’alumnat observa i atén les necessitats de les gallines. A més, els ous que ponen es venen al personal del centre educatiu. Amb els diners recol·lectats es compra el menjar de les gallines. Mitjançant aquesta iniciativa, l’alumnat coneix els animals de granja, essent conscient de les característiques i necessitats dels animals de granja que cuiden.

Consciència ecosocial. L’alumnat duu a terme diferents activitats a l’aula per tal d’adquirir o refermar l’hàbit per dur a terme el reciclatge i tenir consciència ecosocial (ús responsable d’aigua, llum, paper, entre d’altres). És necessari recalcar que, en diversos llocs del centre, comptem amb punts de reciclatge on l’alumnat recicla el paper, el plàstic i els residus orgànics.

A més, l’alumnat de Transició a la Vida Adulta (TAVA), participa en dos tallers:

Taller de jardineria. L’alumnat participa en les diferents tasques que es realitzen a l’hort, tot utilitzant distintes eines i materials de l’hort. A més, s’encarreguen de dur a terme el manteniment del jardí (escombrar les fulles, podar…) i dur les restes de poda al contenidor corresponent i/o a la compostera que tenim a l'escola.

Taller de reciclatge. Un grup d’alumnes de TAVA són els encarregats de recollir el reciclatge de paper i els envasos dels punts de reciclatge que hi ha en el centre per tal de, posteriorment, dur-los al punt de reciclatge més proper a l’escola. Així també, un cop a la setmana, surten pels voltants de l’escola a recollir els residus que troben, els classifiquen i els duen als contenidors corresponents. L’objectiu primordial és crear un hàbit de reciclatge i cura del medi ambient, tant a l’escola, com a casa, com quan anem caminant pel carrer. El reciclatge no ha de ser una activitat que es desenvolupa a l’escola, sinó una manera de ser, fer i pensar. Aquesta iniciativa és una manera d’ampliar la tasca de reciclatge que desenvolupa l’alumnat en el centre educatiu, generant consciència i responsabilitat pel medi ambient.

___________________________________________________________________________________

En el Proyecto Educativo de Centro (PEC) del Centro Concertado de Educación Especial Juan XXIII de Inca, uno de los rasgos de identidad a tener presente es: Relación con el medio, donde el objetivo principal es conocer lo que nos rodea, aprender a valorarlo y respetarlo, fomentando el respeto al medio ambiente, facilitando el conocimiento de la realidad natural que nos rodea y educando al alumnado en el cuidado y mejora del entorno vital, material y ecológico. Por eso, llevamos a cabo diversas iniciativas sostenibles. Estas iniciativas promueven la educación ambiental, facilitando la adquisición de hábitos y actitudes saludables y sostenibles. A continuación detallamos las iniciativas que se ponen en práctica en el centro escolar:

Huerto Escolar Ecológico. El alumnado experimenta sensaciones táctiles, manipula y tiene contacto directo con la naturaleza, reconoce y participa en las diferentes tareas que se realizan en el huerto, utiliza distintas herramientas y materiales del huerto, identifica las principales características de las plantas… En estas actividades del huerto escolar, el alumnado participa activamente en el proceso de siembra, cuidado y cosecha de las plantas, haciendo que el aprendizaje sea más significativo.

Gallinero. El alumnado observa y atiende a las necesidades de las gallinas. Además, los huevos que ponen se venden al personal del centro educativo. Con el dinero recolectado se compra la comida de las gallinas. Mediante esta iniciativa, el alumnado conoce a los animales de granja, siendo consciente de las características y necesidades de los animales de granja que cuidan.

Conciencia ecosocial. El alumnado lleva a cabo diferentes actividades en el aula para adquirir o afianzar el hábito para llevar a cabo el reciclaje y tener conciencia ecosocial (uso responsable de agua, luz, papel, entre otros). Es necesario recalcar que, en varios lugares del centro, contamos con puntos de reciclaje en los que el alumnado recicla el papel, el plástico y los residuos orgánicos.

Además, el alumnado de Transición a la Vida Adulta (TAVA), participa en dos talleres:

Taller de jardinería. El alumnado participa en las diferentes tareas que se realizan en el huerto, utilizando distintas herramientas y materiales del huerto. Además, se encargan de llevar a cabo el mantenimiento del jardín (barrer las hojas, podar…) y llevar los restos de poda en el contenedor correspondiente y/o en la compostera que tenemos en la escuela.

Taller de reciclaje. Un grupo de alumnos de TAVA son los encargados de recoger el reciclaje de papel y los envases de los puntos de reciclaje que hay en el centro para, posteriormente, llevarlos al punto de reciclaje más cercano a la escuela. Así también, una vez por semana, salen por los alrededores de la escuela a recoger los residuos que encuentran, los clasifican y los llevan a los contenedores correspondientes. El objetivo primordial es crear un hábito de reciclaje y cuidado del medio ambiente, tanto en la escuela, como en casa, como cuando vayamos caminando por la calle. El reciclaje no debe ser una actividad que se desarrolla en la escuela, sino una forma de ser, hacer y pensar. Esta iniciativa es una forma de ampliar la labor de reciclaje que desarrolla el alumnado en el centro educativo, generando conciencia y responsabilidad por el medio ambiente.

Haz login para poder contactar con el Ecólatra que organiza esta iniciativa